Sekcia pre poradcov Online access

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb.

Úvod

Abyste se stali úspešnými investormi na finančných trhoch nepotrebujete nevynutne vlastniť obrovský majetok. Efektívne zhodnocovať svoje peňažné prostriedky prostredníctvom kapitálových trhov môže v rámci produktu FlexMax Konto ktokoľvek bez ohľadu na vek, spoločenské postavenie či zdravotný stav.

K dosiahnutiu vytýčených investičných cieľov - napr. štúdium detí, nové auto, dovolenka, nové bývanie alebo finančné zabezpečenie v dôchodku (renta), sú dôležité predovšetkým tieto základné predpoklady: zodpovedne zostavený finančný plán, disciplína, čas a pravidelnosť.

FlexMax Konto Flexibilita v investovaní

Upozornenie

Graf uvedený v rámci tejto internetovej stránky znázorňuje výšku mesačne vkladanej investície, ktorú je potrebné investovať k dosiahnutiu konečnej sumy 50 000 EUR pri hypotetickom fixnom zhodnotení 6 % p.a. Tento príklad slúži výlučne na prezentáciu možnosti zloženého úročenia v čase a nesmie byť použitý ako predpoklad zhodnotenia investičného programu FlexMax Konto. Údaje uvedené v rámci tejto internetovej stránky neobsahujú ponuku na uzavretie zmluvy týkajúcej sa investičnej služby, ani výzvu na predkladanie ponuky zo strany klienta, alebo jeho odpovede na informácie tu uvedené. Zároveň nenahrádzajú investičné poradenstvo; akékoľvek otázky konzultujte so svojim finančným poradcom, alebo sa obráťte na bezplatnú infolinku 0800 11 11 44. Príklady a grafy sú založené na ilustračných údajoch a neobsahujú údaje o výkonnosti investičnej služby poskytnutej v minulosti, údaje o simulovanej výkonnosti investičnej služby v minulosti, ani predpovede výkonnosti investičnej služby v budúcnosti alebo akékoľvek iné právne alebo inak záväzné údaje. Akýkoľvek údaj o možnom či očakávanom výnose je uvedený len pre účely ilustrácie výpočtu hodnoty portfólia, pričom nezaručuje žiadny výnos investície klienta. Situácie, ktoré sú zobrazené v tomto dokumente, sú uvedené len ako príklad a slúžia len pre ilustračné účely a podliehajú splneniu podmienok uvedených v obchodných podmienkach a stanovených Sadzobníkom poplatkov a náhrad. Investície v rámci investičného programu FlexMax Konto môžu kolísať, výkonnosť dosiahnutá v minulosti nie je zárukou dosiahnutia obdobných zhodnotení v budúcnosti. Uvedené informácie o výkonnosti sú poskytované bez zobrazenia vplyvu provízií, poplatkov za správu a iných nákladov, ktoré môžu výkonnosť pozmeniť. Všetky poplatky a náklady spôsobilé ovplyvniť výkonnosť, sú uvedené v Sadzobníku poplatkov a náhrad. Hodnota investície v rámci investičného programu FlexMax Konto môže rásť, ako aj klesať a investovaná suma nie je garantovaná. Pred vyplnením návrhu zmluvy sa oboznámte s obchodnými podmienkami, na základe ktorých je produkt ponúkaný, Sadzobníkom poplatkov a náhrad a so všetkými informáciami, ktoré sú Vám poskytnuté v súvislosti s investičnou službou. Konkrétny daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a od znenia príslušných právnych predpisov a v budúcnosti sa môže kedykoľvek zmeniť. Prípadné otázky konzultujte so svojím daňovým poradcom. Poskytovateľom investičnej služby riadenia portfólia je spoločnosť Cornhill Management, o.c.p., a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (ďalej „Cornhill“). Cornhill získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia. Cornhill nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií, ktoré sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť.

© 2019 Cornhill Management